Kon.Hondenschool Merksem Vzw
Kkush nr 866Het Huishoudelijk Reglement (HR) regelt alle zaken waarin de Statuten niet voorzien.

Het is aan de leden niet toegestaan om deel te nemen aan kynologische activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de regels en gewoontes van de K.K.U.S.H. of de K.H.S.M. Evenmin mogen de bij de verenigingaangesloten, lid zijn of actief zijn in een kynologische vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H.

In de kantine geldt een algemeen rookverbod.

Alle leden van de raad van bestuur verplichten zich er toe om, bij het beƫindigen van hun funktie binnen de vijftien dagen, alle onder hun berusting zijnde verenigingsstukken over te dragen aan de raad van bestuur.

De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door toegetreden leden, effectieve leden of ereleden, zonder goedkeuring van de raad van bestuur.

De lessen worden gegeven door instructeurs die door de raad van bestuur worden aangesteld.

Om als instructeur in aanmerking te kunnen komen dienen de geinteresseerden dit mondeling mee te delen aan de raad van bestuur. Indien de behoefte aanwezig is, zullen de kandidaturen door de raad van bestuur onderzocht en aanvaard of verworpen worden zonder daarbij verplicht te zijn de beslissingen te motiveren.

Instructeurs kunnen ten alle tijden door de raad van bestuur uit de functie ontheven worden maar kunnen ook zelf de funktie neerleggen door hun ontslag schriftelijk in te dienen bij de raad van bestuur.

Wanneer nodig kunnen vergaderingen belegd worden voor de instructeurs, waarop echter slechts zaken, in direct verband met de hondenschool en/of de trainingen kunnen besproken worden en voor deze geen persoonsgebonden materies bevatten.

Om als geleider met de hond het terrein te mogen betreden, dient men aangesloten te zijn bij de vereniging. Bovendien dient de geleider de hond onder controle te hebben en moet de combinatie geleider/hond goed kunnen samenwerken. De geleiders zullen de oefeningen, opgelegd door de instructeurs, zo goed mogelijk trachten uit te voeren en zullen zich daarbij van elke commentaar onthouden. Hondonvriendelijke handelingen zijn ten strengste verboden. Een en ander kan leiden tot uitsluiting van de les en bij herhaling zelfs tot uitsluiting uit de vereniging.

Ieder lid zorgt ervoor tijding aanwezig te zijn zodat de hond voldoende tijd krijgt voor de training om zijn naruurlijke behoefte te doen. Elk lid zorgt ervoor het lokaal of de terreinen niet onnodig te bevuilen. Honden zijn tijdens de trainingsdagen toegelaten in het clublokaal wanneer zij niet voor overlast zorgen.

Zieke, verwaarloosde of gekwetste honden zijn niet toegelatenop de terreinen of in het clublokaal. Zij kunnen ook niet deelnemen aan eender welke clubactiviteit.

Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen worden overgegaan bij een meerderheidsbeslissing van de reed van bestuur.

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, heeft de raad van bestuur het recht en de plicht om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zouden kunnen zijn.